Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.

16 Tháng 08. 2017

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT(NK 2017 – 2022) ngày 10/08/2017 của Hội đồng quản trị CII về phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, ngày 15/8/2017, công ty CII đã phát hành thành công và thu về 300 tỷ đồng trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Phát hàng trái phiếu với lãi suất được xác định trước và không có tài sản đảm bảo, giúp công ty chủ động được về nguồn vốn và lãi suất, và hơn thế không làm pha loãng lợi ích của cổ đông. Do đó, phát hành trái phiếu luôn là một trong những kênh huy động vốn quan trọng của công ty CII, bên cạnh nguồn vốn tín dụng truyền thống.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan