Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

01 Tháng 02. 2019

Công ty CII công bố thông tin về việc phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với thời hạn 3 năm.

Công ty CII sẽ dự kiến phát hành 400.000 Trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với mệnh giá 1.000.000 VNĐ/trái phiếu trong quý 1 hoặc quý 2 năm 2019.  Lãi suất dự kiến từ 9%/năm đến 9,5%/năm, được cố định cho toàn bộ kỳ hạn của Trái Phiếu.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan