Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII phát hành 3.000.000 cổ phiếu ESOP năm 2016 và 2017

07 Tháng 12. 2018

Ngày 07/12/2018, công ty CII đã công bố thông tin chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên năm 2016 và 2017. Trong đó, số lượng cổ phiếu ESOP năm 2016 là 1.500.000 cổ phiếu CII và 1.500.000 cổ phiếu ESOP cho năm 2017.

Phương án phát hành  cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên công ty cụ thể như sau:

  • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã HOSE: CII)
  • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
  • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu ESOP 2016 và 2017 dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
  • Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng.
  • Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,23%.

Cổ phiếu ESOP 2016 và 2017 bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo ESOP (ngày hoàn tất đợt phát hành là ngày CII gửi báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo ESOP cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước). Thời gian thực hiện phát hành dự kiến vào tháng 12 năm 2018.

Xem Công Bố Thông Tin

 

Tin tức liên quan