Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII mua lại 1.768.360 cổ phiếu CII làm cổ phiếu quỹ để bình ổn giá cổ phiếu CII

27 Tháng 06. 2018

Ngày 27/06/2017, công ty CII đã Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho mua lại 1.768.360 cổ phiếu CII làm cổ phiễu quỹ.

Mục đích để công ty CII mua lại cổ phiếu CII làm cổ phiếu quỹ là để góp phần bình ổn giá cổ phiếu CII. Nguồn vốn để công ty CII mua lại cổ phiếu quỹ từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển của công ty (căn cứ theo Báo cáo Tài chính đã kiểm toán của công ty mẹ CII năm 2017).

Thời gian thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ dự kiến từ ngày 09/07/2018 đến ngày 09/08/2018 với phương thức giao dịch khớp lệnh trên HOSE.

Nguyên tắc xác định giá thực hiện theo Nghị quyết số Hội đồng Quản trị CII tại Nghị quyết số 171/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) ngày 14/05/2018

Số lượng đặt mua hàng ngày tuân theo quy chế giao dịch của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM (HOSE).

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan