Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII mua thêm hơn 3 triệu cổ phiếu NBB

15 Tháng 03. 2019

Ngày 14 và 15 tháng 03 năm 2019, công ty CII đã mua thành công 3.051.840 cổ phiếu mã NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Cụ thể, ngày 14/03/2019, công ty CII đã mua 1.587.000 cổ phiếu NBB. Sau đó, ngày 15/03/2019, công ty CII mua tiếp thành công 1.464.840 cổ phiếu NBB. Sau khi hoàn tất mua cổ phiếu NBB trong 2 ngày, tổng số cổ phiếu NBB mà công ty CII đang nắm giữ tăng từ 45.177.752 (chiếm tỷ lệ sở hữu 45,03%) lên thành 48.229.592 (chiếm tỷ lệ sở hữu 48,07% trên tổng số 100.336.256 cổ phiếu NBB đang lưu hành).

Lý do thay đổi sở hữu nhằm để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Báo cáo giao dịch ngày 14/03/2019 Xem Báo Cáo Giao dịch 15/03/2019

Tin tức liên quan