Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII mua thêm hơn 14.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

19 Tháng 02. 2019

Ngày 19/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty CII (HĐQT) ban hành Nghị quyết số 196/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) về việc chấp thuận cho công ty CII mua thêm số lượng cổ phiếu quỹ với một số nội dung cụ thể như sau:

  • Phê duyệt khối lượng cổ phiếu được mua để làm cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông CII là: 14.670.130 cổ phiếu (bằng 50.000.000 cổ phiếu – 35.329.870 cổ phiếu đã mua trước đó).
  • Thời gian mua cổ phiếu quỹ: ngay sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN).
  • Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện mua cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lập hồ sơ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), bố trí nguồn vốn, quyết định khối lượng mua cụ thể, thời điểm mua và các vấn đề khác nhằm thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ.

 

Tin tức liên quan