Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII mua hơn 1.5 triệu cổ phiếu NBB

08 Tháng 03. 2019

Trong 2 ngày liên tiếp mùng 06 và mùng 07 tháng 03 năm 2019, công ty CII đã mua thành công 1.500.210 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Như vậy, công ty CII đã tăng số lượng  nắm giữ cổ phiếu NBB từ 42.867.542 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu 42,72% (trên tổng số 100.336.256 cổ phiếu NBB đang lưu hành) lên thành 44.367.752 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ sỡ hữu 44,22%.

Lý do thực hiện giao dịch là để công ty CII cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Thông báo mua cổ phiếu NBB ngày 06/03 Thông báo mua cổ phiếu NBB ngày 07/03

Tin tức liên quan