Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII mua thêm hơn 1.2 triệu cổ phiếu NBB

26 Tháng 01. 2018

Ngày 25/01/2018, công ty CII mua thêm 1.211.420 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Trước đó, công ty CII đã nắm giữ 31.638.652 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ sở hữu 33,04% (trên tổng số 95.772.699 cổ phiếu NBB).

Như vậy, sau khi mua cổ phiếu thành công, công ty CII đã tăng số lượng cổ phiếu NBB nắm giữ lên thành 32.850.072 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu 34,3%   (trên tổng số 95.772.699 cổ phiếu NBB).

Xem Báo Cáo Giao Dịch

 

 

Tin tức liên quan