Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII mua gần 10,5 triệu cổ phiếu NBB

24 Tháng 11. 2017

Ngày 24/11/2017, công ty CII đã báo cáo mua thành công 10.491.617 cổ phiếu NBB để thực hiện quyền mua cổ phiếu NBB và cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Trước đó, công ty CII đã nắm giữ 19.204.935 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, chiếm tỷ lệ sở hữu 30,08% (trên tổng số 63.848.466 cổ phiếu NBB lưu hành). Như vậy, sau khi mua thành công 10.491.617 cổ phiếu NBB, công ty CII đã tăng số lượng cổ phiếu NBB đang nắm giữ lên 29.696.552 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu 31,01% (trên tổng số 95.772.699 cổ phiếu NBB đang lưu hành theo công văn số 177/CV-TCKT ngày 17/08/2017 của NBB).

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 24/11/2017.

Xem Báo Cáo Thay Đổi Sở Hữu

Tin tức liên quan