Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII mua 891.130 cổ phiếu NBB của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy

27 Tháng 04. 2018

Ngày 27/04/2018, công ty CII đã mua thành công 831.130 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Trước đó, công ty CII đã nắm giữ 33.244.212 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ sở hữu 34,12% (trên tổng số 97.432.174 cổ phiếu NBB đang lưu hành) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy. Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch thành công, công ty CII đã tăng số lượng cổ phiếu NBB nắm giữ lên thành 34.135.342, chiếm tỷ lệ sở hữu 35,03%.

Lý do thay đổi sở hữu là cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Xem Thông Báo Giao Dịch

Tin tức liên quan