Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII mua 550.000 cổ phiếu CEE của CII E&C

07 Tháng 09. 2018

Ngày 07/09/2018, Công ty CII đã báo cáo kết quả giao dịch mua thành công 550.000 cổ phiếu CEE của Công ty con CII E&C.

Giao dịch diễn ra từ ngày 09/08/2018 đến ngày 06/09/2018 và được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh.

Như vậy, Công ty CII đã nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ của CII E&C (CEE) từ 21.165.122 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ sở hữu 53,58%) lên thành 21.715.112 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ sở hữu 54,97%)

Xem Báo Cáo Kết Quả Giao dịch

Tin tức liên quan