Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII mua thêm 394.140 cổ phiếu NBB

31 Tháng 01. 2018

Ngày 30/01/2018, công ty CII đã mua thêm 394.140 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch, công ty CII đã nâng số lượng cổ phiếu NBB đang nắm giữ từ 32.850.072 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 33,72% trên tổng số 97.432.174 cổ phiếu NBB đang lưu hành) lên thành 33.244.212 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 34,12% trên tổng số 97.432.174 cổ phiếu NBB đang lưu hành).

Lý do thay đổi sở hữu là cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Xem Báo Cáo Giao Dịch

Tin tức liên quan