Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII mua thêm 177.490 cổ phiếu LGC của CII B&R

18 Tháng 05. 2018

Công ty CII đã mua thành công 177.490 cổ phiếu LGC của Công ty CII B&R sau khi đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu LGC.

Giao dịch được thực hiện từ 19/04/2018 đến 14/05/2018 với phương thức  giao dịch khớp lệnh. Lý do mua không đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký là điều kiện của thị trường không cho phép mua đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký với mức giá kỳ vọng.

Như vậy, số lượng cổ phiếu LGC mà công ty CII nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch đã tăng từ 104.737.912 cổ phiếu LGC (chiếm tỷ lệ sở hữu 54,31%) lên thành 104.915.852 cổ phiếu LGC (chiếm tỷ lệ 54,40%).

Xem Thông Báo Giao Dịch

Tin tức liên quan