Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII mua thêm 1.768.360 cổ phiếu CII làm cổ phiếu quỹ

24 Tháng 07. 2018

Căn cứ Báo cáo Kết quả Giao dịch mua cổ phiếu quỹ số 361/2018/CV-CII ngày 24/07/2018, Công ty CII đã thực hiện mua lại 1.768.360 cổ phiếu CII từ các cổ đông hiện hữu để làm cổ phiếu quỹ.

Công ty CII thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ và cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

  • Số lượng Cổ phiếu quỹ CII tăng từ 33.561.510 cổ phiếu lên thành 35.329.870 cổ phiếu
  • Số lượng Cổ phiếu có quyền Biểu quyết đang lưu hành tăng từ 246.481.763 cổ phiếu lên thành 244.713.403 cổ phiếu CII.

Báo Cáo Kết Quả Giao dịch Cổ phiếu Quỹ CII

Công Bố Thông Tin mua cổ phiếu quỹ

Tin tức liên quan