Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII mua 1.076.700 cổ phiếu NBB, tăng tỷ lệ sở hữu lên 43,67%.

22 Tháng 08. 2018

Ngày 21/08/2018, Công ty CII đã mua thành công 1.076.700 cổ phiếu NBB của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Trước đó, Công ty CII đã nắm 41.467.342 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ 42,56% (trên tổng số 97.432.174 cổ phiếu NBB đang lưu hành). Như vậy, sau khi giao dịch được thực hiện thành công, Công ty CII đã nâng số lượng cổ phiếu NBB nắm giữ lên thành 42.544.042 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 43,67%.

Xem Báo Cáo Giao dịch

Tin tức liên quan