Thông tin công bố

Công ty CII hoàn tất ký hợp đồng phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Rhinos Asset Managements

31 Tháng 05. 2017

Ngày 31/05/2017, CII đã hoàn tất ký kết Hợp đồng về việc phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ), lãi suất trái phiếu là 1%/năm (tính theo USD), giá chuyển đổi 38.500 đồng/cổ phiếu, với Industrial Bank of Korea (đơn vị được nhận ủy thác từ Nhà đầu tư TPCĐ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.2).

Việc ký kết Hợp đồng này tiếp tục đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc huy động vốn từ thị trường quốc tế của CII.

Giả định rằng, CII phát hành thành công 20 triệu USD (cộng với 40 triệu USD TPCĐ đã phát hành trong tháng 1/2017 là 60 triệu USD) và nhà đầu tư chuyển đổi toàn bộ 60 triệu USD TPCĐ thành cổ phiếu CII, thì có thể xem như, toàn bộ hơn 33,5 triệu cổ phiếu quỹ CII hiện nay sẽ được bán với giá 38.500 đồng/cổ phiếu, và CII thu được thặng dư bằng tiền là gần 540 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu của công ty.

Theo quy định hiện nay, số tiền 540 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần nêu trên không được sử dụng để chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông, CII có thể sử dụng nguồn vốn thặng dư này để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Xem Thông tin Công Bố

Tin tức liên quan