Thông tin công bố

Công ty CII được thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu NBB lên tối đa 55% để thành lập CII Land

26 Tháng 04. 2018

Ngày 15/02/2017, Hội đồng Quản trị Công ty CII đã ban hành Nghị Quyết số 143/NQ-HĐQT, theo đó, chấp thuận cho Công ty CII thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) lên tối đa 55% để thành lập CII Land. Hiện nay, công ty CII đang sở hữu 34,995% NBB.

Ngày 24/04/2018, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên NBB đã chấp thuận cho CII được mua tối đa 49% cổ phần NBB mà không cần thực hiện chào mua công khai.

Theo kế hoạch triển khai thành lập CII Land đã được Công ty CII báo cáo đến Đại hội đồng Cổ đông trong cuộc họp ngày 24/04/2018, Công ty CII sẽ tiếp tục thực hiện mua vào cổ phiếu NBB trong thời gian tới.

Xem Công bố thông tin

Tin tức liên quan