Chưa được phân loại

Công ty CII đăng ký mua 830.000 cổ phiếu CEE

15 Tháng 05. 2017

Ngày 15/05/2017, công ty CII đã đăng ký mua 830.000 cổ phiếu CEE (HOSE) của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C).

Sau khi thực hiện giao dịch, công ty CII sẽ sở hữu 21.165.122 cổ phiếu CEE, chiếm tỷ lệ 51%. Mục đích thực hiện giao dịch để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty CII E&C theo Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2016 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CII.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 18/05/2017 đến ngày 16/06/2017 bằng phương thức khớp lệnh hay thỏa thuận.

XEM báo cáo

Tin tức liên quan