Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII đăng ký mua 550.000 cổ phiếu CEE

06 Tháng 08. 2018

Ngày 06/08/2018, Công ty CII đã đăng ký mua 550.000 cổ phiếu CEE của Công ty CII E&C để tăng tỷ lệ sở hữu theo Quyết định Chủ tịch HĐQT CII số 227/QĐ-HĐQT-CII ngày 03/08/2018.

Như vậy, nếu giao dịch đăng ký được thực hiện thành công, công ty CII sẽ số lượng cổ phiếu sở hữu của CII E&C từ 21.165.122 cổ phiếu CEE (chiếm tỷ lệ 53,58%) lên thành 21.715.112 cổ phiếu CEE (chiếm tỷ lệ sở hữu 54,97%)

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 09/08/2018  đến 07/09/2018.

Xem Thông Báo Giao dịch

Tin tức liên quan