Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu LGC

11 Tháng 04. 2018

Ngày 11/04/2018, công ty CII đã thông báo đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu LGC của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty CII B&R.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Thời gian thực hiện dự kiến từ 16/04/2018 đến 16/05/2018.

Hiện nay, công ty CII đang nắm giữ 104.737.912 cổ phiếu LGC, chiếm tỷ lệ sở hữu 54,31%. Như vậy, nếu giao dịch được thực hiện thành công, công ty CII sẽ tăng tỷ lệ sở hữu của cổ phiếu LGC lên thành 54,83%, tương đương 105.737.912 cổ phiếu LGC trên tổng số 193.854.765 cổ phiếu LGC lưu hành trên thị trường.

Xem Thông Báo Giao Dịch

Tin tức liên quan