Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII đăng kí mua 5.000.000 cổ phiếu CEE

25 Tháng 02. 2019

Công ty CII đăng kí mua 5.000.000 cổ phiếu CEE của công ty CII E&C từ ngày 28/02/2019.

Cụ thể, từ ngày 28/02/2019 đến ngày 28/03/2019, công ty CII sẽ mua 5.000.000 cổ phiếu CEE của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Như vậy, nếu giao dịch được thực hiện thành công, công ty CII sẽ nâng số lượng cổ phiếu CEE sở hữu từ 21.715.112 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,97%, thành 26.715.112 cổ phiếu CEE, chiếm tỷ lệ sở hữu 67,63%.

Mục đích thực hiện giao dịch nhằm để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty CII E&C theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị CII số 178/NQ – HĐQT ngày 16/11/2018 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của công ty CII E&C ngày 24/12/2018.

Xem Báo Cáo Giao Dịch

Tin tức liên quan