Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII đã mua thành công 323.500 cổ phiếu NBB

07 Tháng 12. 2018

Ngày 05/12/2018, công ty CII đã mua thành công 323.500 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, tâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBB lên thành 44%.

Sau khi hoàn tất mua 323.500 cổ phiếu NBB, công ty CII đã tăng số lượng cổ phiếu NBB nắm giữ lên thành 42.867542 cổ phiếu, so với số lượng trước khi thực hiện giao dịch là 42.544.042 cổ phiếu.

Lý do để thay đổi sở hữu là cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Xem Báo Cáo Thay đổi Sở hữu Cổ đông lớn

Tin tức liên quan