Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII đã hoàn tất việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ và thu về 300 tỷ đồng

17 Tháng 01. 2018

Ngày 16/01/2018, Công ty CII đã hoàn tất việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ và thu về 300 tỷ đồng theo phương án đã được Hội đồng quản trị CII thông qua tại Nghị quyết số 162/NQ – HĐQT(NK 2017-2022) ngày 18/12/2017.

Qua đó, tạo thêm cho CII một kênh huy động nguồn vốn mới linh hoạt hơn, giảm sự phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng và đồng thời, giảm được chi phí sử dụng vốn.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan