Thông tin công bố

Công ty CII công bố ngày đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 và Nội dung Đại hội

08 Tháng 03. 2018

Ngày 08/03/2018, công ty CII đã công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 29/03/2018.

Các nội dung chính sẽ được các cổ đông thảo luận Đại hội như sau:

  • Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017.
  • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
  • Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
    –   Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018
    –   Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
    –   Một số nội dung khác (nếu có).

Các văn bản đính kèm:

CBTT của Công ty CII Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐTN 2018

Tin tức liên quan