Thông tin công bố

Công ty CII công bố ngày chốt danh sách cổ đông cho Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018

28 Tháng 02. 2019

Công ty CII vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018 là 20/03/2019.

Đại hội đồng cổ đông Thường niên Công ty CII năm 2018 bao gồm các nội dung sau:

  • Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2018.
  • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
  • Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông:
    –  Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.
    –  Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
    –  Một số nội dung khác (nếu có).

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 sẽ được thông báo sau.

Xem Công Bố Thông Tin

 

Tin tức liên quan