Thông tin công bố

Công ty CII công bố Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

30 Tháng 05. 2018

Ngày 24/04/2018, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CII đã thông qua Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ, theo đó, ĐHĐCĐ đã chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam – thành viên duy nhất tại Việt Nam của MOORE STEPHENS INTERNATIONAL – là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty CII.

Ngày 30/05/2018, Công ty CII đã ký hợp đồng kiểm toán số 82/2019/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam về việc cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính riêng/hợp nhất cho giai đoạn từ 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 và dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính riêng/hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 cho Công ty CII.

Xem Công Bố thông tin

Tin tức liên quan