Kết quả sản xuất kinh doanh

Công ty CII công bố báo cáo tài chính năm 2018

29 Tháng 03. 2019

Ngày 28/3/2019, Công ty CII công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty mẹ trên Báo cáo Tài chính hợp nhất đạt 95 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch năm và giảm mạnh so với năm trước (1.514 tỷ đồng) chủ yếu là do các nguyên nhân sau:

  • Trong năm 2017, phát sinh lãi đánh giá lại giá trị hợp đồng của khoản đầu tư vào công ty con từ các giao dịch hợp nhất kinh doanh trong kỳ, năm 2018 không phát sinh khoản lãi này.
  • Trong năm 2018, do một số nguyên nhân khách quan mà chủ yếu là các thay đổi bất khả kháng và các thông tin pháp lý đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của một số dự án trọng điểm nên Công ty chưa thực hiện được lợi nhuận kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đạt 95 tỷ đồng, tăng 8,95 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 10,4% so với trước kiểm toán (86 tỷ đồng)  chủ yếu là do các nguyên nhân sau:

  • Tăng phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết 33,5 tỷ đồng do công bố Báo cáo tài chính trước kiểm toán, Công ty chưa có thông tin để ghi nhận phần lãi từ Công ty liên doanh, liên kết quý IV/2018.
  • Giảm do điều chỉnh doanh thu, chi phí của các đơn vị thành viên.

Chi tiết về báo cáo tài chính công tỵ mẹ và hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 vui lòng xem bên dưới.

BCTC Công ty mẹ năm 2018 BCTC Hợp nhất năm 2018

Tin tức liên quan