Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII chuyển đổi đợt 4 54.766 trái phiếu CII41401 thành 4.978.178 cổ phiếu CII

23 Tháng 06. 2017

Căn cứ công văn số 288/2017/CV-CII ngày 15/06/2017 của CII gửi UCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về việc báo cáo kết quả chuyển đổi 54.766 trái phiếu CII41401 tại đợt 4 ngày 23/06/2017 thành 4.978.178 cổ phiếu CII. Công ty CII thông báo thay đổi số lượng trái phiếu đang lưu hành từ số lượng 67.756 xuống còn 12.990.

Do 54.766 trái phiếu CII41401 được chuyển đổi thành 4.978.178 cổ phiếu CII. Nên số tổng số cổ phiếu CII đã lưu hành tăng lên thành 279.806.415 cổ phiếu CII. Vốn điều lệ thực góp công ty CII tăng lên 2.798.064.150.000 đồng. Số lượng cổ phiếu CII có quyền biểu quyết đang lưu hành tăng lên 246.244.905 cổ phiếu.

Báo cáo kết quả chuyển đổi Công Bố Thông Tin thay đổi Số lượng trái phiếu lưu hành Công Bố Thông Tin thay đổi Số lượng cổ phiếu lưu hành

 

 

Tin tức liên quan