Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII chuyển đổi thành công trái phiếu CII41401 đợt 5 từ 2.606 trái phiếu CII41401 thành 236.858 cổ phiếu CII.

25 Tháng 06. 2018

Ngày 25/06/2018, công ty CII đã chuyển đổi thành công trái phiếu CII41401 tại đợt 5 từ 2.606 trái phiếu CII41401 thành 236.858 cổ phiếu CII.

Như vậy, tổng số lượng trái phiếu CII41401 đang lưu hành đã giảm từ 12.990 trái phiếu CII41401 xuống còn 10.384 trái phiếu CII41401. Đồng thời, số lượng cổ phiếu CII có quyền biểu quyết đang lưu hành thay đổi như sau:

  • Vốn điều lệ thực góp (VNĐ) tăng 2.368.580.000 đồng, từ 2.798.064.150.000 đồng lên thành 2.800.432.730.000 đồng.
  • Tổng số cổ phiếu CII đã phát hành tăng 236.858 cổ phiếu, từ 279.806.415 cổ phiếu lên thành 280.043.273 cổ phiếu CII.
  • Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tăng tăng 236.858 cổ phiếu, từ 246.244.905 lên thành 246.481.763 cổ phiếu.
Báo Cáo Kết Quả Chuyển Đổi CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành CBTT thay đổi số lượng trái phiếu CII41401

 

 

Tin tức liên quan