Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII chuẩn bị phát hành 580 tỷ đồng giá trị trái phiếu vào quý 3 năm 2018

18 Tháng 07. 2018

Nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và đáp ứng nhu cầu vốn của công ty trong thời gian sắp tới, ngày 16/07/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CII đã ban hành Nghị quyết số 175/NQ – HĐQT(NK 2017-2022), theo đó, HĐQT CII đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 580 tỷ đồng giá trị trái phiếu với một số điều khoản cơ bản như sau:

 • Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định và có bảo đảm bằng tài sản (“Trái Phiếu”).
 • Tổng giá trị trái Phiếu phát hành: tối đa 580 tỷ đồng;
 • Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái Phiếu;
 • Khối lượng chào bán: tối đa 5.800.000 Trái Phiếu;
 • Kỳ hạn: tối đa 366 ngày;
 • Thời gian phát hành dự kiến: quý 03 năm 2018;
 • Mục đích phát hành:
  –    Tăng quy mô vốn hoạt động của Doanh nghiệp;
  –    Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu.
 • Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn sẽ được đảm bảo từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của Công Ty.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan