Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII chọn Rhinos Asset Management ký kết hợp đồng mua bán 20 triệu USD giá trị trái phiếu với CII

30 Tháng 05. 2017

Triển khai việc phát hành thêm 20 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi trong tổng số 60 triệu USD  trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông CII thông qua, ngày 30/5/2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) CII đã ban hành Nghị quyết số 149/ NQ-HĐQT về đối tượng, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và danh sách nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ quốc tế.

Theo đó, HĐQT CII đã thống nhất chọn Nhà đầu tư 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi là Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.2. Nhà đầu tư ủy thác cho Industrial Bank of Korea vì lợi ích và nhân danh của Nhà đầu tư để ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu với CII. Thời gian dự kiến ký Hợp đồng: ngày 31/05/2017.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan