Thông tin công bố

Công ty CII bổ nhiệm Giám đốc Phòng Quản lý Vốn và Giám đốc Phòng Quản lý Dự án

30 Tháng 10. 2017

Do tính chất công việc của Công ty, ngày 30/10/2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CII đã ban hành Nghị quyết số 161/NQ-HĐQT(NK 2017 – 2022), theo đó, HĐQT chấp thuận tách phòng Phát triển Dự án và Quản lý vốn thành hai phòng chức năng riêng biệt là (i) Phòng Quản lý Dự án và (ii) Phòng Quản lý vốn.

Đồng thời, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Phòng Quản lý vốn và Giám đốc Phòng Quản lý Dự án như sau:

  • Bà NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG, hiện đang là Giám đốc Phòng Phát triển Dự án và Quản lý vốn sẽ giữ chức Giám đốc Phòng Quản lý vốn.
  • Ông NGUYỄN TRƯỜNG HOÀNG làm Giám đốc Phòng Quản lý Dự án.

Trân trọng.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan