Thông tin công bố

công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

26 Tháng 06. 2020
xem thông tin công bố

Ngày 26/06/2020, CII đã ký hợp đồng kiểm toán số 1046/2020/HĐKT-iCPA.SG với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – Chi nhánh Sài Gòn (“ICPA”) về việc: cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính riêng/hợp nhất giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2020 và kiểm toán báo cáo tài chính riêng/hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của CII.

Tin tức liên quan