Cổ phiếu - Trái phiếu

CÔNG BỐ THÔNG TIN về việc CII làm trung gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi CII_C_BOND2020

16 Tháng 10. 2020
xem thông tin công bố

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Hiện nay, một số nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi do CII phát hành cho cổ đông hiện hữu (CII_C_BOND2020), đồng thời, cũng có một số cổ đông muốn chuyển nhượng quyền mua trái phiếu nói trên. Để hỗ trợ cho cổ đông và nhà đầu tư được kết nối với nhau, công ty sẽ thực hiện làm trung gian cho việc chuyển nhượng quyền mua trái phiếu (nếu có).

Tin tức liên quan