Thông tin công bố

công bố thông tin về nội dung cuộc họp HĐQT CII ngày 24/09/2020

25 Tháng 09. 2020
xem thông tin công bố

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông nội dung cuộc họp HĐQT Công ty CII:

  1. Kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2019.
  2. Điều chỉnh phương thức phát hành trái phiếu 1.600 tỷ đồng kèm chứng quyền tại Điều 7 Nghị Quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 6 năm 2020 (“Nghị Quyết 44”) từ phát hành riêng lẻ sang phát hành rộng rãi ra công chúng.

Tin tức liên quan