Chưa được phân loại

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 800 TỶ

21 Tháng 08. 2019

Công ty Cii báo cáo kết quả về phát hành TP DN riêng lẻ giá trị 800 tỷ.

  • Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 800.000.000 Đồng Việt Nam
  • Kỳ hạn: 12 tháng và 01 ngày kể từ Ngày Phát Hành
  • Mệnh giá: 000.000 (một triệu) Đồng Việt Nam
  • Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
  • Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Trái Phiếu được trả lãi sau, định kỳ 03 (ba) tháng một lần. Lãi suất của Trái Phiếu là 9,5%/năm, cố định trong toàn bộ kỳ hạn của Trái Phiếu
  • Lãi suất phát hành thực tế: Bằng lãi suất danh nghĩa.
  • XEM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tin tức liên quan