Chưa được phân loại

CII: Công bố Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2015

02 Tháng 02. 2016

Công ty CII công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 năm 2015. Theo đó, doanh thu thuần quý IV của CII đạt 427 tỷ đồng, lãi gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 178 tỷ đồng, cao hơn gần 50 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 lỗ 63,6 tỷ đồng do khoản trích lập dự phòng 97,5 tỷ đồng nhằm đảm bảo an toàn tài chính như đã công bố trước đó.
Lũy kế cả năm, CII lãi ròng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) 627 tỷ đồng, tăng 61,7% so với năm 2014. Tuy nhiên, đây là con số CHƯA BAO GỒM khoản lãi 182 tỷ mà CII thu được từ việc thoái một phần vốn đầu tư vào công ty CII B&R (mã LGC) trong quý 1/2015. Theo hướng dẫn của Thông tư 202 Bộ Tài Chính, khoản lãi 182 tỷ đồng này sẽ được ghi nhận trực tiếp vào chỉ tiêu “lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này” (ms 421b) trên Bảng cân đối kế toán.
Do đó, để phản ánh chính xác lợi nhuận của CII, chúng tôi tính luôn số tiền lãi này và Tổng LNST dành cho cổ đông công ty mẹ là 809,2 tỷ đồng, hoàn thành 175,16% kế hoạch năm, EPS đạt 3.957 đồng/cổ phần.

Xem báo cáo tại đây

Tin tức liên quan