Kết quả sản xuất kinh doanh

CII công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015

14 Tháng 03. 2016

CII vừa công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán và Báo cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015. Theo BCTCHN, doanh thu thuần trong năm đạt 1.744,66 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 791,61 tỉ đồng. EPS theo kết quả trên là 2.959 đồng một cổ phiếu. Riêng trong Báo cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015, doanh thu thuần trong năm của Công ty CII mẹ đạt 370,05 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 432,87 tỉ đồng.

Xem các báo cáo tài chính tại đây

Tin tức liên quan