Kết quả sản xuất kinh doanh

CBTT về tình hình sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu nợ vay trong BCTC quý 1/2016 của công ty mẹ CII

05 Tháng 04. 2016

Ngày 04/04/2016, Công ty CII công bố báo cáo tài chính quý 1/2016 của công ty mẹ. Theo đó, ngoài các nội dung chi tiết được trình bày trong BCTC, Công ty CII kính lưu ý với quý cổ đông một số chi tiết chính như sau:

Về tình hình sản xuất kinh doanh:

Tổng doanh thu quý 1/2016 giảm 3,79% so với cùng kỳ năm 2015 chủ yếu là do trong quý 1/2015, CII ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng 30 triệu cp LGC và thặng dư trong việc phát hành Trái phiếu hoán đổi (TPHĐ) cho MPTC.

Bên cạnh đó, trong quý 1/2016, CII phải ghi nhận lãi vay đối với khoản TPHĐ nói trên dẫn đến chi phí tài chính trong quý 1/2016 tăng so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó, Lợi nhuận sau thuế quý 1/2016 giảm 3,68%. Tuy nhiên, khi MPTC thực hiện hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu, chi phí vay này sẽ không còn phát sinh trong các quý sắp đến.

CII cũng lưu ý rằng: do còn vướng mắc một số thủ tục nên khoản doanh thu/lợi nhuận phát sinh từ việc chuyển nhượng vốn của một công ty con của CII (trị giá khoảng 130 tỷ đồng) chưa được hoạch toán trong quý 1/2016Số tiền này sẽ được hoạch toán trong quý 2/2016. Mặc dù vậy, nếu tính riêng cho Công ty mẹ, thì CII vẫn hoàn thành được 33,64% kế hoạch lợi nhuận 2016 đã được HĐQT thông qua.

Về chỉ tiêu nợ vay của công ty

So với cuối năm 2015, dư nợ vay của CII giảm đáng kể bởi hai nguyên nhân chính:

  • MPTC thực hiện hoán đổi 491 tỷ đồng Trái phiếu Hoán đổi thành cổ phiếu LGC.
  • Goldman Sachs và HFIC thực hiện chuyển đổi 586 tỷ đồng TPCĐ thành cổ phiếu CII.

Với các chỉ tiêu Nợ vay/Vốn chủ sở hữu (0,81, giảm 52% so với T12/2015) và Tổng nợ/vốn chủ sở hữu (1,35; giảm 41% so với T12/2015) giảm như trong BCTC, cho thấy tình hình tài chính của CII đã được cải thiện theo chiều hướng rất tốt, đảm bảo an toàn tài chính cho CII trong thời gian sắp tới.

Xem công bố thông tin

Tin tức liên quan