Chưa được phân loại

CBTT về lợi nhuận năm 2019 và liên quan đến việc mua lại TP từ Nhà đầu tư Hàn Quốc.

06 Tháng 01. 2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông như sau:

  1. CII hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2019:

Ngày 18/04/2019, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ, theo đó, kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất (chưa trừ lợi thế thương mại) năm 2019 là 932 tỷ đồng. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn Công ty trong suốt một năm qua, CII đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch được Đại Hội Đồng Cổ Đông giao phó nêu trên.

  1. Liên quan đến việc mua lại Trái phiếu chuyển đổi từ Nhà Đầu Tư Hàn Quốc:

Theo yêu cầu của trái chủ, ngày 06/01/2020, CII đã thực hiện mua lại 40.000.000 USD (tương đương 902.919.490.643 đồng) giá trị Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 từ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1 (“Trái Phiếu”). Với việc mua lại giá trị Trái Phiếu nói trên, dư nợ vay của CII đã giảm hơn 900 tỷ đồng, qua đó cải thiện đáng kể các chỉ số tài chính của Công ty.

XEM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tin tức liên quan