Chưa được phân loại

CBTT VỀ KẾ HOẠCH BÁN 35.329.870 CỔ PHIẾU QUỸ VỚI GIÁ BÁN TỐI THIỂU LÀ 32.650 ĐỒNG/CỔ PHẦN

27 Tháng 08. 2019

Ngày 26/08/2019, Hội đồng quản trị CII (“HĐQT”) đã ban hành Nghị quyết số 216/NQ-HĐQT (NK 2017-2022) về việc phê duyệt kế hoạch bán 35.329.870 cổ phiếu quỹ với giá bán tối thiểu là 32.650 đồng/cổ phiếu.

HĐQT giao Ban điều hành tìm kiếm, đàm phán với nhà đầu tư tiềm năng để thương thảo về việc bán các cổ phiếu quỹ nói trên. Sau khi có kết quả đàm phán cụ thể, Ban điều hành sẽ trình chi tiết phương án bán cổ phiếu quỹ để HĐQT phê duyệt.

XEM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tin tức liên quan