Cổ phiếu - Trái phiếu

[CBTT] UBCKNN chấp thuận cho công ty CII phát hành 20 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho Rhinos Asset Management

07 Tháng 07. 2017

Ngày 06/07/2017, Công ty CII đã nhận đươc văn bản số 4572/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho CII phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế.

Nếu không có gì thay đổi, ngày 11/07/2017, Công ty CII sẽ thực hiện phát hành 20 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ đầu tư Rhinos Asset Management theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng.

Xem Công Bố Thông Tn

Tin tức liên quan