Thông tin công bố

[CBTT] Thành lập công ty TNHH Đầu tư Đường trên cao số 1

30 Tháng 05. 2016

Công ty CII thành lập công ty TNHH Đầu tư Đường cao tốc trên cao Số 1.

Ngày 30/05/2016, HĐQT CII đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT (NK 2012-2017), theo đó, HĐQT CII đã chấp thuận cho công ty CII thành lập Công ty TNHH Đầu tư Đường trên cao Số 1 với tỷ lệ tham gia góp vốn của CII là 80%.

Xem công bố thông tin

Tin tức liên quan