Cổ phiếu - Trái phiếu

[CBTT] Ngày đăng ký cuối cùng để chuyển đổi, trả lãi trái phiếu chuyển đổi CII41401

19 Tháng 04. 2017

Để thực hiện chuyển đổi đợt 4 trái phiếu chuyển đổi CII41401 thành cổ phiếu CII vào ngày 23/06/2017, công ty CII trân trọng thông báo đến quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chuyển đổi, trả lãi trái phiếu chuyển đổi CII41401 như sau:

  1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiệện quyền chuyển đổi, thanh toán lãi trái phiếu là 15/05/2017
  2. Thời gian đăng ký chuyển đổi trái phiếu: Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 02/06/2017.
  3. Thời gian nhận lãi trái phiếu và cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: kể từ ngày 23/06/2017. Đối với số lượng trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu trong đợt 4 ngày 23/06/2017, căn cứ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, Nhà đầu tư sẽ  không được hưởng lãi trái phiếu kể từ 23/06/2016 đến 23/06/2017.
    • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu và cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
    • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận lãi trái phiếu và cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu tại Công ty CII.
Xem Công bố Thông tin

 

Tin tức liên quan