Kết quả sản xuất kinh doanh

[CBTT] LNST 6 tháng đầu năm 1.550 tỷ đồng, Công ty CII vượt mức kế hoạch tài chính năm 2017

04 Tháng 07. 2017

Theo báo cáo cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên CII Group, Công Ty CII cập nhật đến Quý cổ đông ước tính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

  • Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ CII quý 2/2017 là 337 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng 2017 là 1.550 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bằng 108,39% kế hoạch tài chính năm 2017).
  • EPS 6 tháng 2017 là 6.295 đồng/cổ phiếu (tính trên 246.244.905 cổ phiếu lưu hành)
Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan