Thông tin công bố

[CBTT] HĐQT Công ty CII thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

12 Tháng 04. 2017

Ngày 12/04/2017, Hội đồng Quản trị công ty CII đã ban hành Nghị quyết số 146/NQ-HĐQT-CII về việc thông qua một số nội dung bổ sung để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 phê duyệt như sau:

  1. Điều chỉnh phương án phát hành để có thể tiếp tục phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, trong tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành 60 triệu USD đã được ĐHĐCĐ CII thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 cho Nhà đầu tư Hàn Quốc.
  2. Phát hành cổ phiếu ESOP:
  • Điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 lên thành 1.500.000 cổ phiếu.
  • Phát hành cổ phiếu ESOP 2017 là 1.500.000 cổ phiếu.
Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan