Thông tin công bố

[CBTT] Công ty CII tiếp tục được thanh toán hợp đồng BT theo Nghị quyết 160 của Chính phủ

02 Tháng 01. 2019

Theo thông tin được đăng tải trên trang điện tử baochinhphu.vn của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT).

Theo đó, bên cạnh các nội dung khác, chính phủ đã chỉ đạo “việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao được ký kết theo quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2018 mà chưa hoàn thành việc thanh toán thì tiếp tục thực hiện thanh toán theo nội dung Hợp đồng BT đã ký kết, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan đang có hiệu lực tại thời điểm ký kết Hợp đồng BT”.

Như vậy, với Nghị quyết mới được ban hành, việc thanh toán theo nội dung Hợp đồng BT ký kết trước ngày 1/1/2018 sẽ tiếp tục được thực hiện.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan