Thông tin công bố

22 Tháng 10

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Xem thêm

20 Tháng 10

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Xem thêm

19 Tháng 10

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Xem thêm

16 Tháng 10

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

 

Xem thêm

16 Tháng 10

CÔNG BỐ THÔNG TIN về việc CII làm trung gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi CII_C_BOND2020

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Hiện nay, một số nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi do CII phát hành cho cổ đông hiện hữu (CII_C_BOND2020), đồng thời, cũng có một số cổ...

Xem thêm

15 Tháng 10

thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của cổ đông nội bộ và người liên quan đến cổ đông nội bộ

Xem thêm

05 Tháng 10

công bố thông tin về tình hình tài chính của công ty CII

Trong thời gian qua, để tài trợ cho các dự án đầu tư của công ty, Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (“Công ty/CII”) đã thực hiện nhiều đợt huy động vốn lớn thông qua việc phát hành các...

Xem thêm

02 Tháng 10

công bố thông tin và thông báo về ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1 năm 2019

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông công bố thông tin và thông báo về ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1 năm 2019

Xem thêm

02 Tháng 10

công bố thông tin về thư mời và tài liệu cho ĐHCĐ BT năm 2020 ngày 14.10.2020

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Thư mời và tài liệu họp ĐHCĐ BT năm 2020

Xem thêm

25 Tháng 09

công bố thông tin về nội dung cuộc họp HĐQT CII ngày 24/09/2020

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông nội dung cuộc họp HĐQT Công ty CII: Kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2019. Điều chỉnh phương thức phát hành trái phiếu 1.600 tỷ đồng kèm chứng quyền tại Điều 7 Nghị...

Xem thêm