Thông tin công bố

22 Tháng 09

Công bố thông tin về việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

Xem thêm

16 Tháng 09

Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng 500 tỷ

Xem thêm

14 Tháng 09

thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 2 của mã trái phiếu CII121006

Xem thêm

10 Tháng 09

Công bố thông tin về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của CII

Xem thêm

01 Tháng 09

Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty

Xem thêm

27 Tháng 08

Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ 6 tháng đầu năm 2021

Xem thêm

20 Tháng 08

Thông báo công văn của UBCKNN về việc chấp thuận tạm hoãn công bố BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét cho CII

Xem thêm

16 Tháng 08

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Ngày 13/08/2021 Công ty CII đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 27 ngày 13/08/2021 (đính kèm) về việc điều chỉnh vốn điều lệ mới của Công ty.

Xem thêm

26 Tháng 07

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu CIIB2124001

Xem thêm

26 Tháng 07

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu CIIB2024009

Xem thêm