Chưa được phân loại

06 Tháng 01

CBTT về lợi nhuận năm 2019 và liên quan đến việc mua lại TP từ Nhà đầu tư Hàn Quốc.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông như sau: CII hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2019: Ngày 18/04/2019, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu...

Xem thêm

18 Tháng 12

Công bố thông tin về phát hành TP DN riêng lẻ giá trị 500 tỷ ( đợt 2: 250 tỷ) theo nội dung đã được Hội đồng quản trị CII thông qua tại ngày 09/10/2019.

Công ty CII  công bố thông tin về phát hành TP DN riêng lẻ giá trị 500 tỷ ( đợt 2: 250 tỷ) theo nội dung đã được Hội đồng quản trị CII thông qua tại ngày 09/10/2019.

Xem thêm

29 Tháng 08

CBTT: Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 Tháng đầu năm 2019

Công ty CII trân trọng CBTT: Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 Tháng đầu năm 2019

Xem thêm

27 Tháng 08

CBTT VỀ KẾ HOẠCH BÁN 35.329.870 CỔ PHIẾU QUỸ VỚI GIÁ BÁN TỐI THIỂU LÀ 32.650 ĐỒNG/CỔ PHẦN

Ngày 26/08/2019, Hội đồng quản trị CII (“HĐQT”) đã ban hành Nghị quyết số 216/NQ-HĐQT (NK 2017-2022) về việc phê duyệt kế hoạch bán 35.329.870 cổ phiếu quỹ với giá bán tối thiểu là 32.650 đồng/cổ phiếu. HĐQT giao Ban điều hành tìm kiếm, đàm...

Xem thêm

26 Tháng 08

CBTT VỀ VIỆC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC YÊU CẦU RÀ SOÁT QUY ĐỊNH NỘI BỘ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TRONG ĐÓ CII VỪA PHÁT HÀNH 800 TỶ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Sau thông tin Ngân Hàng Nhà Nước yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát các quy định, đặc biệt các quy định nội bộ liên quan đến hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, Công ty CII có nhận được nhiều cuộc điện...

Xem thêm

21 Tháng 08

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 800 TỶ

Công ty Cii báo cáo kết quả về phát hành TP DN riêng lẻ giá trị 800 tỷ. Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 800.000.000 Đồng Việt Nam Kỳ hạn: 12 tháng và 01 ngày kể từ Ngày Phát Hành Mệnh giá: 000.000 (một...

Xem thêm

29 Tháng 03

Công ty CII mua hơn 2.000.000 cổ phiếu CEE

Ngày 29 tháng 03 năm 2019, công ty CII đã thông báo giao dịch mua 2.043.100 cổ phiếu CEE của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII. Trước đó, công ty CII đã đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu CEE nhưng đã mua...

Xem thêm

24 Tháng 04

Biên bản và nghị quyết DHCD Thường niên năm 2017

Công ty CII kính gửi tới nhà đầu tư và cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017

Xem thêm

20 Tháng 03

Công ty CII sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo.

Nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và đáp ứng nhu cầu vốn của công ty trong thời gian sắp tới, ngày 16/03/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CII đã họp và thông qua một số nội dung sau: Chấp...

Xem thêm

11 Tháng 01

Báo Cáo Cập nhật Tình hình Hoạt động Quý 4 năm 2017 Công ty CII

Công ty CII trân trọng thông báo đến quý cổ đông về Bản Báo cáo Cập nhật Tình hình Hoạt động Quý 4 năm 2017 theo tài liệu đính kèm.

Xem thêm