Kết quả sản xuất kinh doanh

22 Tháng 01

Công ty CII công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 4 năm 2018

Công ty CII xin kính gửi tới các quý cổ đông và nhà đầu tư bảng báo cáo tài chính của Hợp nhất và Công ty mẹ trong Quý 4 năm 2018. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2018 công ty mẹ...

Xem thêm

30 Tháng 10

Công ty CII công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất và Công ty mẹ quý 3 năm 2018

Công ty CII kính gửi tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Công ty mẹ trong Quý 3 năm 2018. Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 3 của Công ty mẹ lãi 3,3 tỷ đồng,...

Xem thêm

28 Tháng 08

Công ty CII công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

Công ty CII xin công bố các bản Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất của 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó có các điểm chính sau đây. Trong Báo cáo Tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018,...

Xem thêm

30 Tháng 07

Công ty CII công bố BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 2 năm 2018

Công ty CII kính gửi tới các nhà đầu tư và cổ đông Bản Báo cáo Tài chính của Công ty mẹ và Hợp nhất cho kỳ Quý 2 năm 2018. Theo đó, Lợi nhuận sau thuếCông ty mẹ quý 02 năm 2018 lãi 8,97...

Xem thêm

28 Tháng 04

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 Công ty CII và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018

Công ty CII kính gửi tới các nhà đầu tư và quý cổ đông báo cáo tài chính Công ty CII (Công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất của Quý 1 năm 2018.  

Xem thêm

23 Tháng 03

Công ty CII công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2017

Công ty CII kính gửi tới các quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Công ty Mẹ và Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán của năm 2017.

Xem thêm

30 Tháng 01

Công ty CII Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất và Công ty mẹ Quý 4 năm 2017

Công ty CII kính gửi tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư Bản Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2017 và Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2017.

Xem thêm

30 Tháng 10

Công ty CII công bố các Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 3 năm 2017

Ngày 30/10/2017, công ty CII kính gửi tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư bản Báo cáo Tài chính (BCTC) Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất của quý 3 năm 2017. Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có thể xem và tải...

Xem thêm

28 Tháng 07

Báo cáo tài chính công ty CII Quý 2 năm 2017 (Công ty mẹ và Hợp nhất)

Công ty CII kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Bản Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2017 và Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2017.

Xem thêm

13 Tháng 07

Báo cáo tình hình hoạt động Công ty CII quý 2 năm 2017

Công ty CII trân trọng thông báo đến quý cổ đông về Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động Quý 2 năm 2017 của Công ty.

Xem thêm